टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

 

 

टंकसाळ--->नाणी पाडण्याचा कारखाना

टक्का--->पैसा

टप्पा--->अंतर

टप्पेगुजरे--->तोफा चढविण्याचे उंचवटे

टाकणी--->फेकण्याचे एक हत्यार

टाकोटाक--->ताबडतोब

टिपरी--->वीतभर लांब दांडी

टिरी--->पार्श्वभाग

ठाय--->ठिकाण

ठार--->नाश

ठिकाण--->जागा

ठीक--->योग्य

डबीर--->लेखक

डाग--->भाजल्याची खूण

डाग--->किल्मिष,नाखुषी

डावा--->वाम

डिंगमार--->डॅनिशलोक

डेरा--->तंबू

डोंगर--->पर्वत

डोई--->मस्तक

डौल--->मानमान्यता

तक्त--->सिंहासन

तक्ता--->फळी

तक्सीम--->भाग

तख्त--->सिंहासन

तख्ताची जागा--->रायगड

तजवीज--->व्यवस्था

तट--->किल्ल्याच्या संरक्षणार्थ बांधलेला मजबूत कोट

तटसरनोबत--->तटसंरक्षक

तनखा--->पगार

तनखा--->वेतन

तनखा--->पगार

तबेला--->अश्वशाला

तमा--->पर्वा

तमाम--->पूर्ण

तयार--->सिद्ध

तयारी--->सिद्धता

तरतूद--->व्यवस्था

तरफ--->जड वस्तु उचलण्यास लागणारी पहार

तरवार--->समशेर

तरांडे--->गलबत

तरांडे--->मोठेजहाज

टंकसाळ--->नाणी पाडण्याचा कारखाना

टक्का--->पैसा

टप्पा--->अंतर

टप्पेगुजरे--->तोफा चढविण्याचे उंचवटे

टाकणी--->फेकण्याचे एक हत्यार

टाकोटाक--->ताबडतोब

टिपरी--->वीतभर लांब दांडी

टिरी--->पार्श्वभाग

ठाय--->ठिकाण

ठार--->नाश

  

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट