टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

 

कलेवर--->निर्जीवशरीर

कळविणे--->बातमीदेणे

कळोन--->कळल्यामुळे

कवटाळणे--->आलिंगनदेणे

कसाला--->संकट

कस्त--->सनिश्चयमेहनत

कस्त--->श्रम

कहीकाबाड--->दाणावैरण,लाकूडफाटा नेणारे

कांगोरी--->कुलाबा-महाडच्या आग्नेयीस २१ मैल

कांबी--->काठी

काका--->चुलता

काख--->बगल

कागद--->हुकूम

कागद घडणी--->खाते दप्तराचे सुटे कागद

काडी--->गवताचा तुकडा

कातर--->पट्ट्याचा हात

कापणे--->चिरणे

काफर--->नास्तिक

काबीज--->हस्तगत

कायदा--->नियम

कारखाननीस--->सर्व खात्यांचा मुख्य लेखक दप्तरदार

कारखाना--->उद्योगशाला

कारखाना--->उद्योगशाळा

कारभारी--->दिवाण

कालज्ञान--->मृत्युकालाचे ज्ञान

काहिली--->घाई

किंमत--->मोल

किताब--->पदवी

कित्येक--->अनेकप्रकारे

कीट--->वाळूचेखडे

कुचोद्य--->टवाळखोर

कुडकी--->मोत्यांच्या चौकड्यांचे मर्दानी कर्णभूषण

कुमक--->मदत

कुर्डुगड--->कुलाबा-माणगावच्या ईशान्येस १३ मैल

कलेवर--->निर्जीवशरीर

कळविणे--->बातमीदेणे

कळोन--->कळल्यामुळे

कवटाळणे--->आलिंगनदेणे

कसाला--->संकट

कस्त--->सनिश्चयमेहनत

कस्त--->श्रम

कहीकाबाड--->दाणावैरण,लाकूडफाटा नेणारे

कांगोरी--->कुलाबा-महाडच्या आग्नेयीस २१ मैल

कांबी--->काठी

काका--->चुलता

काख--->बगल

कागद--->हुकूम

कागद घडणी--->खाते दप्तराचे सुटे कागद

काडी--->गवताचा तुकडा

कातर--->पट्ट्याचा हात

कापणे--->चिरणे

काफर--->नास्तिक 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट