टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

 

गडाची रचना व बांधणी

राज्यरक्षणाचें मुख्य कारण किल्ले,देशोदेशीं स्थळें पाहून बांधावे.किल्ल्यासमीप दुसरा पर्वत किल्ल्यासमुदायी आसूं नये.कदाचित असला तरी सुरूंग लावून पाडून गडाचे आहारी आणावा.सुरूंगास असाध्य असा असला तरी तोहि जागा मोकळी न सोडिता बांधून मजबूत करावा.गडाची इमारत गरजेची करूं नये.तट,बुरूज,चिलखतें,पाहारे,पडकोट जेथें जेथें असावे ते बरे मजबूत बांधावे,नाजूक जागे जे असतील ते सुरूंगादि प्रयत्नेंकरून,अवघड करून,पक्की इमारत बांधोन गडाचा आयब काढावा.दरवाजे बांधावे,ते खालील मारा चुकवून,पुढें बुरुज देऊन,येतिजाती मार्ग बुरूजाचे आहारी पडोन दरवाजे बांधावे.


किल्ल्यास एक दरवाजा थोर अयब आहे,याकरिंता गड पाहून,एक दोन तिन दरवाजे, तशाच चोरदिंड्या करून ठेवाव्या.त्यामध्यें हमेशा राबत्यास पाहिजे तितक्या ठेवून वरकड दरवाजे व दिंड्या चिणून टाकाव्या.इमारतीवरील मामलेदार वगैरे आदिकरून ठेवाणें ते बरे शहाणे,कृतकर्मे,निरालस्य पाहून ठेवावे.गडाची इमारत मुस्तेद करावी.कित्येक किल्ले प्रत्तेक पर्वताचे आहेत.कित्येक पर्वत थोर थोर,त्याचा एखादा कोन,कोप-याची जागा पाहोन बांधावा लागतो.त्यास दरवाजापुढें अथवा तटाखालीं मैदानभुमी लागते,म्हणजे तो गड भुईकोटांत दाखल जाहला.आला गनीम त्यानी दरवाजास अथवा तटास लागावें असेम होतें ही गोष्ट बरी नव्हे.याकरितां जातीचा किल्ला असेल त्यास आधीं सर्व प्रयत्ने दरवाज्यापुढें तटाखाली जितकें मैदान असेल तितका खंदक खोल आणी रुंद खणून तटाचे पायी दुसरा पडकोट मजबूत बांधोन त्यावर भांडी,जुंबरे ठेवून,खंदकाचे कडेस एकाएकी परकी फौज येऊन न पावे असें करावें.


गडास यावयाचे मार्ग असतील ते सुगम नसावे.सुगम असले तर ते मार्ग मोडून,तावर झादी वाढवून आणखीकडे परके फौजेस येतां कठीण असे मार्ग घालावे.याविरहित बलकबुलीस चोरवाटा ठेवाव्या.त्या सर्वकाळ चालूं देऊं नयेत.समयास तेच दिंडी अथवा दरवाज्याचा राबता करुन सांजवादा चढवीत जावा. 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट