टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home मराठेकालीन राजवटी
 E-mail

मराठेकालीन राजवटी

मुघलशाही(दिल्ली)

साल

बादशाह

१६०५-१६२८

जहांगीर

१६२८-१६५८

शहाजहान

१६५८-१७०७

औरंगजेब

१७०७-१७१२

शहाआलम

१७१३-१७१९

फरूखसियर

१७१९-१७४८

मोहम्मद शहा

१७४८-१७५४

अहमद शहा

१७५४-१७५९

आलमगीर दुसरा

१७५९-१८०६

शहा आलम दुसरा

आदिलशाही(विजापुर)

साल

बादशाह

१४८९-१५१०

युसुफ आदिलशहा

१५१०-१५३४

इस्माईल आदिलशहा

१५३४-१५५७

इब्राहीम आदिलशहा

१५५७-१५८०

अली आदिलशहा

१५८०-१६२६

इब्राहीम आदिलशहा दुसरा

१६२६-१६५६

मोहम्मद आदिलशहा

१६५६-१६७२

अली आदिलशहा

१६७२-१६८६

सिकंदर आदिलशहा(आदिलशाहीचा शेवट)

निजामशाही(अहमदनगर) 

साल

बादशाह

१४८९-१५०८

अहमद निजामशहा

१५०८-१५५३

बुऱ्हाण निजामशहा

१५५३-१५६५

हुसेन निजामशहा

१५६५-१५८६

मूर्तजा निजामशहा

१५८६-१५९१

इस्माईल निजामशहा

१५९१-१५९४

बुऱ्हाण निजामशहा दुसरा

१५९४-१६००

चांदबीबी

१६००-१६२६

वजीर मलिकअंबर

१६३३

निजामशहाची अखेर

कुतूबशाही(गोवळकोंडा)

साल

बादशाह

१५१२-१५४३

कुली कुतुबशहा

१५४३-१५५०

जमशेद कुतूबशहा

१५५०-१५८०

इब्राहीम कुतुबशहा

१५८०-१६११

महंमद कुली कुतुबशहा

१६११-१६२६

सुलतान कुली कुतुबशहा

१६२६-१६७२

अब्दुला हुसेन कुतुबशहा

१६७२-१६८७

अबुल हसन कुतुबशहा( कुतुबशाहीचा शेवट)

निजामशाही(हैद्राबाद)

साल

बादशाह

१७२४-१७४८

निजाम उलमुल्क

१७४८-१७६२

नासीर जंग,मुझफ्फर जंग,सलामत जंग

१७६२-१८०३

निजाम अली

हैदरअली (म्हैसुर) 

साल

बादशाह

१७६२-१७८२

हैदरअली

१७८२-१७९९

टिपू सुलतान

 

 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट