टंकलेखनाची भाषा निवडा

Type in:

आपला आवडता विषय निवडा

स्वराज्याचे शूर सेनानी

'स्वराज्याचे शूर सेनानी'

प्रकाशन दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४(शिवजयंती,शिवशके ३४०)

प्रत बुक करण्यासाठी मेल करा,marathidesha@gmail.com

अथवा कॉल करा,मो.९४२१०५१८८९ 

Home
 E-mail

संत गजानन महाराजांचा पूर्वइतिहास पूर्णतया ज्ञात नाही.त्यांच्या जन्मतारखेबद्दल वादविवाद आहेत.श्री गजानन महाराज हे विदेही,दिगंबर वृत्तीचे आणि सिद्धकोटीला पोहचलेले संत होते. अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ हे गजानन महाराजांचे सद्‌गुरू होते.शेगांव येथे प्रकट होण्यापूर्वी महाराज अक्कलकोट येथे स्वामी समर्थांकडे काही दिवस मुक्कामास होते.सन १८७८ च्या सुमारास ते वऱ्हाडातील शेगाव नावाच्या एका लहानशा गावात प्रगटले त्या वेळी ते देवीदास पातुरकर महाराजांच्या मठाबाहेर उष्ट्या पत्रावळीतील शिते उचलून खात होते.संत गजानन महाराजांच्या डोळ्यातील तेज पाहून बंकटलालांना खात्री पटली की हा एक महान आणि असामान्य असा योगी आहे.जवळपास ३२ वर्षे श्री गजानन महाराजांचे वास्तव्य शेगाव व परिसरात होते.अशा असामान्य योगीने ८ सप्टेंबर १९१० रोजी ऋषीपंचमीच्या दिवशी शेगाव येथे समाधी घेतली.

 

 

"गण गण गणात बोते" हा संत गजानन महाराजांचा आवडता मंत्र होता.सतत या मंत्राचा जप करत असल्यामुळे गजानन महाराजांना 'गिणगिणे बुवा','गजानन महाराज' अशी नावे पडली.


उंच सडसडीत शरीरयष्टी,तांबूस वर्ण,तुरळक दाढी व केस,गुडघ्यापर्यंत पोचणारे हात अशी गजानन महाराजांची देहचर्या होती.महाराज लांब लांब पावले टाकीत चालत,त्यामुळे त्यांच्या भक्तगणांना त्यांच्याबरोबर चालताना धावावयास लागे. झुणका भाकरी,मुळ्याच्या शेंगा,हिरव्या मिरच्या व पिठीसाखर हे महाराजांचे आवडते अन्न होते.महाराज लगबगीने एखाद्याच्या घरात जात आणि अंगणात ओसरीवर मुक्कामास रहात ,त्याच्या घरात मिळणारा भाकरतुकडा खाऊन ते पुढील मुक्कामी जात.

   
Saint_Gajanan_Maharaj    

गजानन महाराज हे महान योगी पुरुष होते .दांभिकतेचा त्यांना तिटकारा होता .ढोंगी लोक त्यांना आवडत नसत .गजानन महाराज ब्रह्मज्ञानी होते,बहुतेक वेळा ते दिंगबर अवस्थेत असत.मनात आले तर ते अंगावर शाल वापरत.कधीकधी महाराज चिलिम ओढत.अशा महान संताने ८ सप्टेंबर १९१० रोजी ऋषीपंचमीच्या दिवशी शेगाव येथे समाधी घेतली.समाधी घेण्यापुर्वी महाराजांनी भक्तांना पुढीलप्रमाणे संदेश दिला आणि भक्तांना सांभाळण्याचे वचन दिले आहे. 

राकट देशा

मोफत सकल मराठी फॉंट

नवीन माहिती

मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट


मराठी देशामध्ये आपले स्वागत आहे ..........


महाराष्ट्र शासनाचा प्रथम पुरस्कार

अधिक वाचा


चाळीस लाखाहून अधिक वाचकांची भेट